Actueel

Op weg naar een nieuw Kunstenplan '21-'24 voor Den Haag

  

MJBP 2021-2024

Medio december 2019 moeten alle cultuurinstellingen in Den Haag, die aanspraak willen maken op structurele subsidie van de gemeente, hun Meerjarenbeleidsplan voor 2021-2024 (MJBP 2021-2024) bij de gemeente indienen.

Kunstenplan

Deze plannen worden getoetst door een speciaal voor dit doel ingestelde Adviescommissie MJBP 2021-2024, die een ‘Kunstenplan 2021-2024’ zal opstellen waarin ook een advies is inbegrepen m.b.t. de keuze van de culturele instellingen in die periode (structurele) subsidie zullen ontvangen. En welke instellingen niet.
De definitieve besluitvorming hierover zal plaatsvinden in de gemeenteraad, op voorstel van B&W. waarbij (ook) besloten wordt welke instellingen definitief voor structurele subsidie in aanmerking zullen komen.

En subsidie die voor de cultuursector onontbeerlijk is om hun werk te doen in het culturele veld.

Beleidskader

De richtlijnen voor het maken van deze Meerjarenbeleidsplannen van de cultuurinstellingen en het Kunstenplan van de gemeente, worden aangegeven door het Beleidskader, geschreven door de Wethouder Cultuur.

Themagesprekken

In de aanloop naar het opstellen van dit Beleidskader zijn door de gemeente Den Haag afgelopen maanden meerdere Themagesprekken en een Stadsgesprek georganiseerd, waarbij de sector (de Cultuurinstellingen) en ieder die hiervoor belangstelling had, waren uitgenodigd.

Onderwerpen van de Themagesprekken waren:

De Themagesprekken werden steeds in verschillende locaties georganiseerd en bezocht door gemiddeld zo’n 80-100 belangstellenden.
Bij ieder Themagesprek werd het thema, onder leiding van een gespreksleider, aan de hand van stellingen, maar ook middels vragen en opmerkingen uit het publiek, besproken door een steeds afwisselend panel uit de cultuursector.
Ieder Themagesprek werd steeds begonnen met een kort interview van Robbert van Asten, wethouder Cultuur, die ook iedere keer het afsluitende woord werd gegeven om zijn indrukken van het gesprek weer te geven.

Stadsgesprek

Het Stadsgesprek was, naast de cultuursector, toegankelijk voor alle inwoners van Den Haag en fungeerde als finale en samenvatting van alle Themagesprekken. 

Het Stadsgesprek was op 3 december en werd bezocht door zo’n 200 belangstellenden. Ook in het Stadsgesprek had de wethouder Cultuur een belangrijke rol en werden een aantal dilemma’s en onderwerpen voorgelegd aan een panel uit de Cultuursector.
Bijzonder was dat het publiek, via een soort ‘vliegende interruptie microfoon’, een aantal malen opmerkingen en ‘dromen’ te kennen kon geven. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt. 
Het Stadsgesprek werd omlijst door muziek en cabaret optredens.

Inbreng HOK

Namens het HOK zijn 4 van de 5 Themagesprekken en het Stadsgesprek bezocht door HOK-bestuursleden. Hierbij zijn waardevolle indrukken opgedaan, maar kon ook informatie worden doorgegeven (aan de gemeente) m.b.t. het op te stellen Meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

In de komende periode zal binnen de overlegorganen van het HOK ruime aandacht zijn voor het op te stellen MJBP 2021-2024. 

HB 06-12-2018

Gepubliceerd: donderdag 6 december 2018


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.