Actueel

op weg naar een nieuw meerjaren beleid

 

MJBP 2021-2024 HOK

Onder deze cryptische omschrijving gaat de afkorting schuil van het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van het Haags Orgel Kontakt.

Een hele mond vol. Maar het is dan ook een fors document dat in bijna 40 pagina’s omschrijft de visie, ambitie en doelstelling zal zijn van het HOK in de jaren 2021 tot 2024.

Noodzaak MJBP

Dat is noodzakelijke om o.a. weer in aanmerking te komen voor structurele subsidie van de gemeente Den Haag. En afgezien daarvan ook nuttig om eens in de 4 jaar met elkaar af te spreken hoe het verder moet.

Maar het is ook een behoorlijke uitdaging, omdat het HOK, als samenwerkingsverband, bestaat uit meerdere (totaal 7) participanten/deelnemers die allen ook en eigen beleid en identiteit hebben.

Samenwerking door het HOK

Die samenwerking begin in 1973, nu al 46 jaar geleden met 5 commissies die allen orgelconcerten organiseerden in de Haagse binnenstad. Met als hoofddoel de concertcoördinatie op elkaar afstemmen en gezamenlijk PR bedrijven en gemeentelijke subsidie aanvragen.

Het ontstaan van het MJBP

Het MJBP waaraan door het HOK-bestuur nu aan wordt gewerkt (de HOK-secr. heeft de basis al gereed) is het 3e op rij voor de huidige auteur, maar het zal wellicht het 11e meerjarenplan zijn vanaf het begin van het HOK. Uiteraard wordt dit MJBP ook in samenwerking met alle participanten opgesteld en vastgesteld. Er hebben daartoe met alle participanten ‘Visiegesprekken’ plaatsgevonden. En ook de definitieve vaststelling zal in overleg met hen gebeuren.

De Adviescommissie en het vaststellingsproces

Het MJBP 2021-2024 van het HOK moet, met alle andere meerjarenplannen van de cultuurinstellingen die graag structurele subsidie willen hebben op 1 december 2019 bij de gemeente ontvangen zijn, waarna de plannen worden beoordeeld door de ‘Advies Commissie Meerjarenbeleidplan’, bestaande uit deskundigen uit verschillende disciplines zowel uit de kunstsector als het maatschappelijke- en bedrijfsleven)

Deze adviescommissie zal beoordelen of het ingediende MJBP aan de gestelde voorwaarden voldoet en of het ‘subsidiewaardig’ is. Daartoe wordt ook een gesprek gevoerd met de betreffende indiener. Daarna komt de commissie met een advies aan B&W van Den Haag. Er wordt dan een ‘Kunstenplan’ opgesteld waarin alle adviezen m.b.t. de plannen zijn opgenomen en dat uitgangspunt zal zijn voor de periode 2021-2024. Het definitief vaststellen van dit ‘Kunstenplan’ zal plaatsvinden middels democratisch proces met de gemeenteraad.

Beleidskader Kunst en Cultuur

In de aanloop naar dit hele proces is door de wethouder Cultuur Robbert van Asten het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 ‘Zee aan mogelijkheden!’ gepresenteerd. Dit beleidskader geldt als basis en uitgangspunt het Kunstenplan voor die periode.

Aan dit beleidskader waren echter een aantal ‘Themagesprekken’ met de cultuursector en een ‘Stadsgesprek’ voor alle inwoners van Den Haag, vooraf gegaan. Die mede bepalend waren voor dit beleidskader. Uiteraard heeft het HOK-bestuur ook deelgenomen aan deze gesprekken. (die allen al in 2018 plaats vonden) Uiteindelijk zijn daaruit de volgende thema’s voortgekomen 1) Inclusie en het brede bereik van cultuur; 2) Bedrijfsvoering; 3) Cultuureducatie; 4)  Samenwerking en 5) Makersklimaat en talentontwikkeling.

Een goed MJBP voor 2021-2024 zal aandacht moeten schenken aan deze kernpunten.

Stevig proces voor een goed beleid

Er wordt voor het beleid voor de komende jaren dus niet over een nacht ijs gegaan. Maar het gaat uiteindelijk om veel geld voor cultuur, waarvoor meer aanvragers zullen zijn dan geld beschikbaar is.

Zodra het MJBP 2021-2024 beschikbaar is zal hierover meer aandacht zijn op de website.

Gepubliceerd: donderdag 10 oktober 2019


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.