Actueel

Nieuws van het HOK

Het was even stil bij het HOK. Niet alleen konden er door de ‘Corona-maatregelen’ van de overheid geen concerten worden gegeven (in maart kondigde wij al een 'Stop' tot juni aan), maar ook alle bestuurlijke en organisatorische zaken stonden even ‘op een zacht pitje’.

Inmiddels zijn we in de Coronacrisis weer een paar stappen verder en kan er op een aantal punten weer e.e.a. worden versoepeld.
Dit brengt echter weer het gevaar met zich mee van een opleving van het virus. Iets dat niemand wil. Voorzichtigheid is en blijft dus geboden.

In de afgelopen periode is echter wel het nodige gebeurd.

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

1.    Het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2021-2024 van HOK is, met dat van alle andere cultuurinstellingen die structurele subsidie van de gemeente verwachten voor de komende 4 jaar, ingediend bij de gemeente. In dit MJBP was uitgegaan van een uitbreiding van zowel het aantal participanten als van publiciteitsactiviteiten. 

2.    De Adviescommissie Meerjarenbeleid Kunst en Cultuur 2021-2024, heeft zich over al deze plannen gebogen en is met voorstellen gekomen richting gemeente. De grote vraag was: Wie krijgen een structurele bijdrage voor de komende 4 jaar uit de ‘grote Cultuursubsidiepot’ en hoeveel. Lastig, want er waren veel meer aanvragen dan gehonoreerd konden worden. Een groot aantal aanvragen moest dus worden afgewezen of werden slechts gedeeltelijk gehonoreerd.

3.    Op 24 april werd genoemd advies van de adviescommissie openbaar en kon de cultuursector er kennis van nemen.
Voor het HOK betekend het advies dat helaas niet gerekend kan worden op de gevraagde € 30.000,- p/jr, maar slechts 50% daarvan: € 15.000,- p/jr. (terwijl in de vorige periode op jaarlijks € 22.000,- structurele subsidie kon worden gerekend)
Argumenten voor deze verlaging waren vooral de geringe input die de orgelconcerten hebben op de Haagse samenleving (er is slechts een kleine doelgroep).
Het MJBP van het HOK vertoonde in de ogen van de commissie te weinig exclusiviteit (de orgelcultuur is kennelijk te exclusief), diversiteit (het aanbod blijft: orgelcultuur) en vernieuwing (ondanks de nieuwe orgelmuziek die ook geboden wordt). Ook de organisatievorm, gebaseerd op de inzet van vele vrijwilligers, mist volgens de commissie de noodzakelijk slagkracht.
Uiteraard is het HOK erg teleurgesteld in dit advies en de financiële gevolgen daarvan. Intern beraad zal de nodige oplossingen moeten aandragen om verder te kunnen in de komende jaren. De nodige besluiten daarvoor zullen genomen moeten worden.

Omdat het Haags Orgel Kontakt (HOK) een samenwerkingsverband is van zelfstandige participanten is voor alle breed genomen besluiten de instemming nodig van alle participerende partijen. Wat weer de nodige organisatie met zich mee brengt omdat niet normaal vergaderd kan worden in breed verband.

Twee uitdagingen

Het bestuur ziet zich geconfronteerd met twee uitdagingen:

1) Hoe te handelen met minder subsidie; en 2) Hoe om te gaan met de Coronacrisis

1) Hoe te handelen met minder subsidie

De structurele subsidie is noodzakelijk om de orgelconcerten te kunnen blijven organiseren. Niet alle de concertgevers verdienen hun honorarium, ook de concertlocaties (kerken) rekenen huur- en gebruikskosten per concert. Ook zijn er nog (geringe) PR- en administratiekosten.
Dat kan niet opgebracht worden dor de toegangsprijs. Die dan veel te hoog zou worden.

Gezocht zal dus moeten worden naar middelen of methoden om in 2021-2024 ook weer een aanbod aan orgelcultuur voor Den Haag te kunnen leveren.

Vast staat wel dat het educatieaanbod gelijk zal blijven. Dit is een belangrijke pijler in het MJBP van het HOK.

Nadere berichtgeving volgt nog.

Nu de andere uitdaging voor het HOK:

2) Hoe om te gaan met de Coronacrisis

Bestuur en participanten hebben al snel moeten besluiten alle activiteiten en concerten vanaf de uitbraak van covit19 stop te zetten. Dit zal vooralsnog doorgaan tot september 2020. Bezien zal worden wat dan mogelijk en wenselijk is.

Het in 2020 geplande Vierne-festival, i.v.m. de herdenking van de 150e geboortejaar van de componist Louis Vierne, zal in zijn geheel worden ‘verplaatst’ naar 2021.

Voor veel van de in 2020 geplande concerten zal dat eveneens het geval zijn.

Wellicht zal het mogelijk zijn om (toch) enkele concerten van 2020 doorgang te laten vinden na september.

Ook in de cultuursector heeft een ‘golf van creatief denken en doen’ plaats gevonden die geleidt heeft tot het fenomeen van ‘virtuele orgelconcerten’, al dan niet via een Livestream mogelijkheid. Ook in HOK-verband zijn deze mogelijkheden benut*.

* zo is Geerten van de Wetering (orgel), samen met Matthijs Koene (panfluit) op vrijdagavond 12 juni v.a. 20.15 uur vanuit de Kloosterkerk te beluisteren. Zie de agenda op de HOK-website)

Namens het HOK-bestuur, Henk Barnhard

Gepubliceerd: woensdag 10 juni 2020