Bestuur HOK

Taak bestuur

Het bestuur van het HOK heeft tot taak goede leiding te geven aan het samenwerkingsverband van het HOK.  Het bestuur doet dit door:

Met name voor dit laatste zijn door het bestuur verschillende werkgroepen in het leven geroepen voor de voorbereiding, begeleiding of uitvoering van activiteiten tot promoten van de orgelcultuur in Den Haag. 

Zoals het HOK-Educatieteam, dat zich o.a. bezig houdt met educatieve activiteiten o.a. voor de jeugd (het 'Educatieve orgelproject voor de basisschool' een jaarlijks weerkerend project) en de de jaarlijkse 'Kom-in-de-orgelkas(t)-dag' voor het hele gezin in de Grote Kerkl die georganiseerd wordt i.s.m. de Stcihting Orgelconcerten Grote Kerk.

De doelstellingen van het HOK zijn vastgelegd in de statuten (PDF)
De werkwijze binnen het HOK in het Huiishoudelijk Reglement.

Participanten-overleg

Vergaderingen met afvaardiging en organisten van de participanten worden als regel in de maanden maart en november belegt. In de vergadering van maart wordt het voorgaande jaar geëvalueerd. In de november-vergadering worden de plannen en het concertprogramma voor het komende jaar vastgesteld. Eens in de 4 jaar wordt in dit overleg ook het meerjarenbeleidsplan (MJBP), opgesteld door het bestuur, vastgesteld.

Organisten-overleg

Het organistenoverleg is een 'werkoverleg' en dient om jaarlijks de programmering van de concerten nader te bespreken en te coördineren op te spelen werken en concsrtseries en/of concertthema's. Aan het organistenoverleg nemen alle HOK-organisten deel. Terugkoppeling vindt plaats aan het bestuur en het participantenoverleg.

Bestuurs-overleg

Ter voorbereiding van het participanten overleg en voor het ontwikkelen van visie en beleid, maar ook voor de ‘lopende zaken' komt het bestuur van het HOK ca. 6 maal per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt ook het Jaarplan en de het Jaarverslag van ieder jaar en het Meerjarenbeleidsplan, dat eens in de 4 jaar opgesteld moet worden, voorbereid en vastgesteld. Ook de gezamenlijke subsidieaanvraag voor de Gemeente Den Haag is onderwerp van de bestuursvergadering.

Taakverdeling bestuur

Alle vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het HOK. Die ook fungeert als ‘spreekbuis' van het samenwerkingsverband en het bestuur. De voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen is de taak van het secretariaat, w.o. de secretaris van het HOK. Deze is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de HOK concerten en de correspondentie namens het HOK.
De penningmeester van het HOK is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van het HOK, voornamelijk bestaande uit inkomsten uit gemeentelijke subsidie. De penningmeester stelt het Fin. jaarverslag op dat, samen met het bestuurlijk en artistiek jaarverslag, als regel in april van het jaar beschikbaar is.

Huishoudelijk reglement

Binnen het HOK bestuur worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld door een Huishoudelijk reglement. Dit reglement wordt wanneer noodzakelijk aangepast of vernieuwd. In het Huishoudelijk reglement worden ook de taken en bevoegdheden van werkgroepen binnen het HOK bestuur geregeld.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van het HOK wordt gevormd door minimaal 5 leden, bij voorkeur komend uit de kring van de participanten. Maar het bestuur is ook gerechtigd om buiten deze kring aspirant bestuursleden te werven.
Bestuursleden worden gekozen voor de periode van 4 jaar, maar zijn terstond herbenoembaar.
Het bestuur bestaat op 1 jan. 2022 uit de volgende personen:

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief