AVG en HOK

AVG en het HOK

 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geeft de Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) een toelichting op de wijze waarop het HOK persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaard.
Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die met betrekking tot u worden opgeslagen en verwerkt, b.v. wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt, onze websites gebruikt of op een of andere wijze contact heet met het HOK.

Wie, of wat is het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van (orgel)cultuur- aanbieders in de Haagse binnenstad. Het HOK wordt gevormd door zes samenwerkende zelfstandige participanten en een coördinerend bestuur.

Het HOK respecteert uw privacy en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). Het HOK beheert uw persoonsgegevens zorgvuldig en zal deze nooit aan anderen verstrekken of verkopen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerkt het HOK

1.     Welke gegevens slaat het HOK op?

1.1.     Het HOK slaat alleen die gegeven op die door noodzakelijk zijn om de digitale nieuwsbrief te kunnen verzenden en die door de nieuwsbriefabonnees zelf worden aangeleverd, zoals het e-mailadres en de opgegeven tenaamstelling.

1.2.     Voor het maken van de concertagenda op de website van het HOK is het gebruikelijk om, naast het concertprogramma, ook een korte persoonsbeschrijving of biografie te vermelden van de concertgever(s). Deze biografie wordt, of door de concertgever zelf aangeleverd dan wel vanaf zijn/haar website gekopieerd of op een andere wijze via het internet verkregen. Bij de biografie wordt nooit het e-mail of woonadres vermeld.

1.3.     Het HOK houdt een adresgegevensbestand bij van de aangesloten participanten, zijnde de namen, woon-, en e-mailadressen en telefoonnummers van de participerende organisten en de afgevaardigden naar het participantenoverleg.

2.     Met welk doel worden gegevens opgeslagen?

2.1.     De reden waarom het HOK gegevens opslaat heeft enkel als doel de door u gevraagde diensten, zoals de digitale nieuwsbrief, mogelijk te maken.

2.2.     Persoonsgegevens middels omschreven biografieën worden alleen gebruikt voor informatievoorziening ten behoeve van de concertagenda op de website.

2.3.     Persoonsgegevens van participanten worden alleen gebruikt om contact met hen te onderhouden en hen van informatie te voorzien.

2.4.     Persoonsgegevens zullen op geen enkele wijze worden doorgegeven of doorverkocht aan derden. Ter beschikkingstelling van persoonlijke gegevens zal alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

3.     Waar en hoe worden de gegevens opgeslagen?

3.1.     Het door de aspirant nieuwsbriefabonnee opgegeven e-mailadres en tenaamstelling t.b.v. toezending van de digitale nieuwsbrief, wordt automatisch opgeslagen in het Content Management Systeem (CMS) van de HOK-website.

3.2.     De persoonsbeschrijvingen die worden gebruikt voor de concertagenda op de website van het HOK, worden eveneens opgenomen in het CMS van de website. Tevens worden ze als tekstbestand opgenomen in een register op de standalone computer van de webmaster van het HOK.

3.3.     De website van het HOK is door Cubique Webcreations gebouwd en wordt door hen onderhouden. Bij YourHosting is de domeinnaam geregistreerd. Ook bij hen worden gegevens in het kader van de AVG zorgvuldig beschermd.

3.4.     Het adresgegevensbestand van de HOK-participanten is als tekstbestand opgeslagen op de standalone computer van de secretaris van het HOK.

4.     Hoe lang worden gegevens bewaard?

4.1.     Uw persoonlijke informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor de in dit privacy beleid beschreven doelen.

4.2.     Persoonlijke informatie t.b.v. de toezending van de digitale nieuwsbrief blijft bij het HOK bewaard tot opzegging van het abonnement door de nieuwbriefabonnee.

4.3.     Adresgegevens van de participanten worden in principe blijvend bewaard, tot betrokkene verzoekt om verwijdering uit het adressenbestand.

5.     Worden uw gegevens gedeeld?

5.1.     Het HOK zal uw adresgegevens nooit met derden delen, verkopen of ter beschikking stellen.

5.2.     Persoonsgegevens die onderdeel zijn van biografieën die op de website worden vermeld, in het kader van concertprogrammering, worden uiteraard wel gedeeld met de bezoekers van de HOK-website. Het HOK heeft geen marktgerichte doelstelling en zal u ook nooit op deze wijze benaderen om persoonsgegevens verzamelen.

5.3.     Het HOK verzameld wel gegevens met betrekking tot bezoekersaantallen bij HOK-concerten. Deze gegevens hebben slechts tot doel inzicht te krijgen in het aantal bezoekers per concert en zijn niet persoonsgebonden (anoniem).

6.     Hoe zijn de gegevens beveiligd?

6.1.     Het HOK zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

6.2.     Ook derden die uw informatie mogelijk verwerken, zoals ‘YourHosting’ het hostingsbedrijf dat de domeinnaam van de website beheert (‘verwerkers’ in de zin van de privacywetgeving) hebben aangegeven te handelen conform de richtlijnen van de AVG.

7.     Hoe zit het met de wetgeving?

7.1.     De wet kan eisen stellen aan het verzamelen en bewaren van informatie. Zo kent de wet een bewaarplicht voor bijvoorbeeld financiële transacties.

8.     Hoe zit het met LINKS naar andere websites?

8.1.     Op de website van het HOK treft u soms links aan naar andere websites. Het HOK kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

9.     Hoe zit hen met uw recht op inzage?

9.1.     U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

9.2.     De digitale nieuwsbrief kunt u ieder moment stop zetten via de LINK op de nieuwsbrief

9.3.     Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw geregistreerde persoonlijke gegevens kunt u sturen via info@haagsorgelkontakt.nl.

9.4.     Heeft u een klacht over hoe het HOK met uw gegevens omgaat en komt u er met ons niet uit, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.  Vragen?

Heeft u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@haagsorgelkontakt.nl

Officiële Wettekst

De officiële wettekst kunt u inzien in DEZE PDF

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.