Over het HOK

WIE OF WAT IS HET HAAGS ORGEL KONTAKT (HOK)

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende orgelcultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

ONTSTAAN EN DOELSTELLING VAN HET HOK

Het HOK is opgericht op 18 maart 1973. Dat verklaart ook de spelling van de naam Haags Orgel Kontakt, waarin ‘kontakt' met 2 ‘k's geschreven wordt.
In art.2 van de Statuten van het HOK is de doelstelling als volgt omschreven: "Het doel van de Stichting is het bevorderen van de orgelcultuur".

ORGANISATIEVORM HOK

Het Haags Orgel Kontakt is een Stichting met een bestuur en participerende leden. Lees verder.
Ten behoeve van specifieke activiteiten of projecten zijn kunnen werkgroepen of projectteams worden ingesteld, zoals:
- het Educatieteam (ten bate van de educatieve projecten van het HOK)

PARTICIPANTEN HOK

Binnen het HOK participeren de volgende (orgel)cultuuraanbieders:

- Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag (SOGK)
- Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk (SC+MLK)
- Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk (SKK)
- Commissie Concerten St. Jacobuskerk (CCStJ)
- Stichting Orgel Elandstraatkerk (SOEK)
- Stichting Muziek in de Gotische zaal (SMGz)
De participanten hebben ieder hun eigen zelfstandigheid in het organiseren van concerten. Het waarin het bestuur van het HOK coördinerend optreed. Lees verder.

Vanaf 2019 is een beleid actief dat zich richt op een bredere participatie- of samenwerkingsmogelijkheid met (nog) niet in het HOK participerende orgelcultuuraanbieders werkend vanuit locaties/kerken in Den Haag, om zo te komen tot een soort ‘Orgelcultuurplatform in Den Haag’.

TAAK EN WERKWIJZE HOK

Het HOK fungeert als overlegorgaan tussen de participanten. Het bestuur van het HOK treedt hierin coördinerend en leidend op.
De belangrijkste taak in dit overleg is de onderlinge coördinatie van concertdatums, samenwerking op het gebied van PR en gezamenlijke aanvraag van gemeentelijke subsidie en overleg met de plaatselijke overheid.

Verslaglegging en plan-omschrijving

Het HOK-bestuur is, samen met de participanten, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en visie, correcte verslaglegging van overleg, genomen besluiten en beleids- en jaarplannen.
- In het Meerjarenbeleidsplan wordt het beleid omschreven voor vier opeenvolgende jaren. E.e.a. synchroon lopend aan het meerjarenplanproces Cultuur ('Kunstenplan') van de Gemeente Den Haag).
- In het Jaarplan wordt voor ieder jaar het te volgen beleid omschreven.
- In het Jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van het voorgaande jaar.
- In de Jaarplan en het Jaarverslag wordt altijd een overzicht gegeven van de financiële plannen en resultaten van het HOK.
Zie ook de pagina publicaties.

DE WEBSITE VAN HET HOK

Gezamenlijke informatieverstrekking middels de website van het HOK (www.haagsorgelkontakt.nl) is een van de speerpunten van het HOK. Deze website wil daaraan dienstbaar zijn en biedt daarom uitgebreide informatie over de in HOK-verband georganiseerde concerten, de orgels en de aan de orgels verbonden organisten en is er informatie te vinden over locaties die binnen het HOK participeren.

Ook is er informatie in de website opgenomen over orgels en locaties (kerken) die niet binnen het HOK participeren maar wel interessant zijn omwille van (de geschiedenis van) de locatie dan wel het orgel.

De website (incl. de concertagenda) wordt beheerd en actueel gehouden door de Webmaster van het HOK. 

Reacties voor de webmaster kunnen via DEZE LINK worden doorgegeven. Dat geldt ook voor de digitale HOK-nieuwsbrief.

HOK NIEUWSBRIEF

Uitgangspunt is dat regelmatig een digitale nieuwsbrief verschijnt die via e-mail verzonden aan zich opgegeven abonnees. Het abonneren op de Nieuwsbrief is vrijblijvend en gratis en zaal doorgaan tot wederopzegging. (afmelden voor de nieuwsbrief kan via een LINK in de nieuwsbrief. (naam en e-mailgegevens worden dan uit get systeem verwijderd)

HOK-FOLDER

Informatie over de concertprogrammering kan tevens, naast de HOK-website, ook plaatsvinden middels de ‘HOK-folder', met belangrijke informatie over de te verwachte orgelconcerten in HOK-verband.
De HOK-folder is dan gratis verkrijgbaar bij alle HOK-locaties en belangrijke informatiepunten in de stad (zoals de VVV)

In 2020 is besloten deze HOK-folder (wellicht voorlopig) niet meer uit te geven omdat de meeste bezoekers zich uitsluitend richten op digitale informatiebronnen, zoals de HOK-website (waarin informatie actueler kan plaatsvinden)

HOK OP FACEBOOK

Het HOK is ook op Facebook actief. Concerten en andere belangrijke informatie is te vinden op: www.facebook.com/haagsorgelkontakt

HOK-INFOBOEKJE

Vanaf 2017 is ook een informatieboekje uitgegeven met beknopte wetenswaardigheden over de binnen het HOK participerende locaties en de orgels die in de concertseries bespeeld worden.
Ook het HOK-infoboekje is gratis verkrijgbaar bij alle HOK-locaties en belangrijke informatiepunten in de stad.

Ook hier geldt dat besloten is dit Informatieboekje niet meer uit te geven om de zelfde reden als vermeld bij de HOK-folder.

Lees HIER alles over de PUBLICATIES van het HOK


EDUCATIE

Het HOK is ook actief op het gebied van educatie over de orgelcultuur en de kennis van het orgel als muziekinstrument. Dit manifesteert zich op meerdere terreinen:

- Het geven van voorlichting middels de website van het HOK;
- Het geven van programmatoelichtingen tijdens concerten;
- Het regelmatig uitgeven van Themagerichte publicaties;
- Het jaarlijks organiseren van een ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag' in de Grote Kerk. Een informatieve middag voor jong en oud, waarbij een kijkje genomen kan worden bij de speeltafel van het orgel van de Grote Kerk en het orgel, met al z'n mogelijkheden, gedemonstreerd door de organist. Ook is er veel informatie over de (mechanische) werking van het orgel en zijn er veel orgelpijpen te zien en te proberen;
- Het organiseren van het jaarlijkse ‘Educatieve (orgel)project voor de basisschool'. Een lesproject voor groep 6 van de basisschool met uniek lesmateriaal (met werk- en antwoordbladen), een gastles in de klas en een spannende excursie naar het orgel van de Kloosterkerk. Waar het oude gebouw ‘ondergaan' wordt, het orgel uitgeprobeerd en geleerd wordt hoe een orgel werkt en hoe orgelpijpen gemaakt worden.


CONTACTGEGEVENS HOK

- Postadres bestuur Haags Orgel Kontakt (HOK): Bestuur Haags Orgel Kontakt p.a. Ed van Aken, J.D. de Koklaan 43, 2552 DG  Den Haag
- Mailadres bestuur HOK: info@haagsorgelkontakt.nl
- Website HOK: www.haagsorgelkontakt.nl
- Facebookpagina HOK:  www.facebook.com/haagsorgelkontakt
- Bankrekening HOK (IBAN): NL97INGB0003417233 t.n.v. Haags Orgel Kontakt, Voorburg
- Inschrijvingsnr. KvK: Kamer van Koophandel Den Haag nr. 41151651

CONTACT OPNEMEN

Via de pagina 'Contact met het HOK' kunt u contact opnemen met het Haags Orgel Kontakt. Doe dit bij voorkeur middels het opgegeven e-mail adres: info@haagsorgelkontakt.nl


HAAGSE ORGEL KRING

De Haagse Orgel Kring (het 'andere HOK'), ontstaan in 1951, is een ontmoetingsplek voor organisten en orgelliefhebbers in de Haagse regio. De leden komen meerdere keren per jaar samen tijdens excursies naar belangwekkende orgels.
De website van de Haagse Orgel Kring is ook een LINK naar de website Ogels in Den Haag (opgezet door Aart de Kort) geeft zeer veel informatie over orgels in Den Haag en de regio en kent een uitgebreid orgelarchief met veel fotomateriaal.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief